Reduceret klimapåvirkning

Reduceret klimapåvirkning

Vi arbejder støt på at reducere CO2-udledningen fra produktion og transport. Samtidig ønsker vi, at vores produkter skal give forbrugerne mulighed for at leve mere miljøvenligt derhjemme.

Klimamål i overensstemmelse med Parisaftalen.
I år vedtog vi et mål om at reducere CO2-udledningen fra vores drift med 72 % inden 2026, med 2016 som basisår. Dette mål flugter med ambitionerne i Parisaftalen og er blevet godkendt af Science-Based Targets initiative (SBTi). Målet omfatter vores CO2-udledning fra elektricitet, egen og indkøbt varme samt vores transport, det vil sige mål 1 og 2.

Derudover har vi vedtaget to klimamål for at mindske klimapåvirkningen i værdikæden hos vores leverandører og kunder. Disse mål omfatter CO2-udledning fra fremstilling og brug af hvidevarer og forudsætter, at producenterne selv fastsætter klimamål i overensstemmelse med retningslinjerne fra STBi og udskifter nogle af vores hvidevarer med mere energieffektive modeller.

Vi fortsætter med at reducere vores CO2-udledning
Siden 2016 har vi reduceret vores CO2-udledning fra mål 1 og 2 med mere end 50 % i forhold til vores nettoomsætning. En stor del af denne udvikling kan tilskrives omstillingen til vedvarende elektricitet, som også var inkluderet i vores strategiske mål for 2020. I løbet af de sidste år er vores produktion i Finland overgået til bæredygtig varme. På denne måde har vi formået at reducere vores CO2-udledning fra varme med mere end 900 tons. Derudover bidrog de midlertidige driftsrestriktioner under pandemien eksempelvis til at reducere CO2-udledningen fra vores egen vare- og persontransport.

Fra fossil brændstoffer til vedvarende energi
Målinger og opfølgning danner grundlag for forbedringer. Energieffektivitet og CO2-intensitet måles og overvåges kvartalsvist i vores ledelsessystem, og vores produktionsenheder har forbedringsmål, der flugter med vores nye strategi. Vi anvender 100 % vedvarende elektricitet i vores produktion og i vores butikker. Vi har desuden udskiftet fossile brændstoffer med mere effektive varmeløsninger. Ved årets udgang kom 74 % af Nobias samlede varmeforbrug i produktionen og i butikkerne fra vedvarende energikilder, hvilket er en stigning på 69 % i forhold til året før.

Klimapåvirkning i værdikæden
I forbindelse med udviklingen af vores nye bæredygtighedsstrategi har vi også gennemført en stor undersøgelse for at finde ud af, hvilke andre former for indirekte klimapåvirkninger vores produktion har, som er indeholdt i mål 3. I forbindelse med inputmaterialer og varer fokuserede vi i undersøgelsen på vores største flows, f.eks. træ, metal og hvidevarer. Undersøgelsen og beregningerne dannede grundlag for vores klimamål.

Træet i vores køkkenskabe efterlader et relativt lille klimaaftryk, selv om vi håndterer det i store mængder. Det er vores hvidevarer, som efterlader det største klimaaftryk, både i forbindelse med deres produktion og brugen af dem i køkkenet. Derfor har vi opstillet to strategiske mål vedrørende hvidevarer. Vi vil også fortsat arbejde med andre materialer og produktgrupper som en del af vores indsats for cirkulære materialer og flows.