Bæredygtig virksomhedskultur

Bæredygtig virksomhedskultur

Vi gør en forskel gennem vores medarbejdere. Det er afgørende for vores succes, at vores medarbejdere er engagerede og tilfredse med deres job og arbejder for at realisere de samme mål og visioner.

Betingelser for engagement og udvikling
Vores kultur er baseret på vores kerneværdier: at engagere, levere og inspirere. Det indebærer f.eks., at vi respekterer og stoler på hinanden, og at vi stræber efter at træffe bæredygtige valg i alt, hvad vi gør. Vi ønsker at skabe en kultur, der er kendetegnet ved en høj grad af tillid og åbenhed, hvor vi har lov til at begå fejl og lære af dem. Det er afgørende for vores succes, at vi tager ansvar og holder, hvad vi lover – over for vores kunder, over for vores partnere og over for hinanden.

Digital omstilling med et højt engagement
2020 var et udfordrende år på grund af COVID-19-pandemien, og vores medarbejdere og ledere udviste en høj grad af engagement, læringsparathed og tilpasningsevne. Vores medarbejdere var i stand til at fortsætte deres produktive og engagerede indsats og deltage i initiativer for kompetenceudvikling, fordi vi hurtigt introducerede Microsoft Teams samt en træningspakke for medarbejdere og ledere i effektiv virtuelt arbejde og ledelse.

Trygt og sikkert arbejdsmiljø
Medarbejdernes sikkerhed er vores højeste prioritet, og Nobia har et mål om nul ulykker på arbejdspladsen og ingen arbejdsrelaterede skader. Der træffes forebyggende foranstaltninger for at minimere risikoen for ulykker, personskader og sygefravær. Alle produktionsenheder har lokale ledelsessystemer, der omfatter alle medarbejdere samt detaljerede sundheds- og sikkerhedsprocedurer. Ledelsessystemerne er baseret på OHSAS 18001 eller ISO 45000, hvoraf fem ud af 14 produktionsanlæg er tredjepartscertificerede, og to afventer en fornyelse af deres certificering. I 2020 modtog Nobia region UK den prestigefyldte Sword of Honour-pris. Prisen anerkender ekspertise inden for håndtering af sundheds- og sikkerhedsrisici på arbejdspladsen i såvel butikker som bestyrelseslokaler.

Arbejdsmiljø, miljø og kvalitet
Nobia DK er certificeret indenfor de internationale standarder:

 • Kvalitetsstyring (DS/EN ISO 9001:2015)
 • Miljøledelse (DS/EN 14001:2015)

Omfattende fremstilling og distribution af køkkeninventar og bordplader

Vi arbejder derved systematisk med at sikre kvaliteten i virksomhedens processer, produkter og ydelser såvel som at løbende effektivisere og dokumentere arbejdet med at forbedre disse.

Vi forpligter os til i dialog med myndigheder at efterleve gældende lovgivning og myndighedskrav i de lande vores produkter og ydelser produceres og leveres i.

Kvalitetspolitik
Nobia DK er en virksomhed, der sætter kunden i centrum. Gennem levering af kvalitetsprodukter og ydelser, vil vi øge kundetilfredsheden, sikre en langsigtet og lønsom vækst samt skabe udvikling og fornyelse til gavn for virksomhedens aktionærer, medarbejdere, kunder og samfundet som helhed.

Nobia DK’s ledelse følger løbende op på kvalitetsstyringsarbejdet herunder systematisk anvendelse af auditresultater og øvrige indsamlede data med henblik på løbende at forbedre systemets effektivitet herunder forbedre og sikre arbejdsmetoder såvel som arbejdsgange

Følgende retningslinjer ligger til grund for kvalitetspolitikken, og at opnå de definerede mål herfor

Vore kunder

 • Vi vil inddrage kundernes behov og forventninger for rigtig kvalitet og pris, med det foriso-9001-14001.jpgmål at sikre høj grad af kundetilfredshed så vi opnår branchens mest tilfredse kunder
 • Vi vil opsamle og bearbejde kundeoplysninger for at sikre løbende optimering og kvalitetsforbedring.

Vore medarbejdere

 • Vi vil sikre en målrettet udvikling af den enkelte medarbejders faglige kompetencer. Loyale, kvalitets- og omkostningsbevidste medarbejdere skal således medvirke til at fremme en resultatorienteret virksomhedskultur.

Lederskab

 • Vi vil sikre at Nobia DK’s værdier - værdien af mennesker, kvalitet, dynamik, forskellighed og inklusion såvel som bæredygtighed indarbejdes i alle relevante forretningsgange
 • Vi vil arbejde for en åben lederstil. Gennem delegering og ledelsesmæssig konsekvens ønsker vi at udvikle virksomhedens performance, kompetencer og trivsel.
 • Vi forpligter os til løbende forbedring af ledelsessystemet dvs. arbejdsmetoder og arbejdsgange på alle niveauer i virksomheden.
 • Operationelle kvalitetsmål inden for relevante processer fastsættes og revurderes løbende. Målene medvirker til at skabe målrettet udvikling af såvel produkter og ydelser, som ledere og medarbejdere

Leverandører

 • Vi vil arbejde for et værdiskabende samarbejde med vores leverandører, herunder søge nye samarbejdsformer.
 • Vi efterprøver løbende outsourcede ydelser for at sikre kvaliteten af disse

Samfundet

 • Vi forpligter os til i dialog med myndigheder at efterleve gældende lovgivning og myndighedskrav samt andre bestemmelser, vi har tilsluttet os.

Miljøpolitik
Nobia DK er en ansvarlig virksomhed, der ønsker at fremstille produkter og levere ydelser med minimal miljøpåvirkning gennem hele værdikæden dvs. helt fra produktudvikling, leverandørstyring, fremstilling, distribution, forbrug og bortskaffelse af disse.

Følgende retningslinjer ligger til grund for miljøpolitikken, og at opnå de definerede mål herfor

Vore kunder

 • Vi sikrer at vore produkter, emballage og service overholder gældende miljølovgivning
 • Vi sikrer at vore produkter og emballage er udviklet med henblik på minimal miljøpåvirkning i forbindelse med anvendelse og bortskaffelse.

Vore medarbejdere

 • Vi vil sikre en målrettet udvikling af den enkelte medarbejders viden og bevidsthed omkring påvirkning af miljø, klima, spild, genanvendelse og dermed bæredygtighed.

Lederskab

 • Vi forpligter os til løbende forbedring af og reduktion af miljøpåvirkninger
 • Vi fastsætter og revurderer løbende operationelle mål med henblik på reduktion af miljøpåvirkninger.

Leverandører

 • Vi foretrækker leverandører der prioriterer reduktion af miljøpåvirkning i alle deres processer
 • Vi evaluerer løbende at leverandørerne praktiserer løbende forbedringer af deres miljøpåvirkningerne

Processerne

 • Vi udvikler løbende processerne med henblik på reduktion af miljøpåvirkninger
 • Vi evaluerer og prioriterer miljømæssige konsekvenser ved alle indkøb, ny- og ombygning

Samfundet

 • Vi forpligter os til i dialog med myndigheder at efterleve gældende lovgivning og myndighedskrav, og tilstræbe altid at være på forkant med eventuelle ændringer.
 • Vi er åbne omkring vore miljøforhold til alle relevante interessenter

Arbejdsmiljøpolitik
Nobia DK er en virksomhed, der ser alle medarbejdere som en vigtig ressource, og derfor ønskes at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, så alle medarbejdere trives og ingen bliver syge af arbejdet.

Arbejdsmiljø og sikkerhed er en integreret del af hverdagen, og der arbejdes løbende på at forbedre arbejdsmiljø og sikkerhed

Følgende retningslinjer ligger til grund for arbejdsmiljøpolitikken, og at opnå de definerede mål herfor

Vore kunder

 • Vore produkter og ydelser er fremkommet med fokus på at alle medarbejdere involveret i dette har kunnet udføre deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Vore medarbejdere

 • Alle medarbejdere påtager sig et ansvar for egen og andres sikkerhed, sundhed og trivsel, og skal positivt engagere sig i løbende forbedringer af disse
 • Alle medarbejdere har ansvar og beføjelser til at stoppe enhver aktivitet/arbejde, hvis der er fare for sikkerheden og sundheden

Lederskab

 • Vi udvikler løbende arbejdsmiljøet så vi forebygger at det skaber nedslidning, arbejdsulykker og fravær
 • Vi arbejder løbende på at sikre sunde arbejdspladser med fokus på nærvær, trivsel og udvikling
 • Vore ledere har et særligt ansvar i forhold til at arbejdsmiljøet er i orden, og måles individuelt på deres arbejdsmiljøindsats
 • Vi udvikler og gennemfører løbende aktiviteter og uddannelse, der fremmer alle medarbejderes trivsel, sundhed og sikkerhed

Leverandører

 • Vi foretrækker leverandører der prioriterer et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
 • Vi evaluerer løbende at leverandørerne praktiserer løbende forbedringer af deres arbejdsmiljø

Processerne

 • Vi udvikler løbende metoder og arbejdsgange med henblik på forbedring af arbejdsmiljøet
 • Vi evaluerer og prioriterer arbejdsmiljøhensyn ved alle indkøb, ny- og ombygning

Samfundet

 • Vi forpligter os til i dialog med myndigheder at efterleve gældende lovgivning og myndighedskrav, og tilstræbe altid at være på forkant med eventuelle ændringer.
 • Vi er åbne omkring vore arbejdsmiljøforhold til alle relevante interessenter

Engagement og udvikling
Lederskab er en hjørnesten i vores forretningsstrategi, der har til formål at sikre vores drift og motivere og engagere alle medarbejdere til at arbejde hen imod et ambitiøst sæt af fælles visioner og mål. I mange tilfælde afspejler medarbejdernes engagement involverede og kompetente ledere, og vi ser en klar sammenhæng mellem dem i vores medarbejderundersøgelse. For at give lederne i vores organisation mulighed for at udvikle og styrke deres kompetencer gennemfører vi programmet Excellent Leadership, der giver ledere metoder og værktøjer, de kan anvende i deres daglige arbejde.

Adfærdskodeks
Medarbejderne forventes at opretholde en høj etisk standard og følge principperne i virksomhedens adfærdskodeks i deres arbejde. Nobia har fokus på en balance mellem arbejde og fritid og tilskynder sine medarbejdere til at selv at finde denne balance. Nobia respekterer den enkelte, stræber efter mangfoldighed og ligebehandling og sigter mod at øge andelen af kvinder i ledende stillinger.